بازتعریف انسان در مجسمه‌های جیسون تیلور با رویکرد پسامدرنیته ژان بودریار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

در زمان معاصر انسان در مرکز توجه همه امور قرار دارد و از جمله موضوعاتی است که به‌طور عمده مورد مطالعه و بازاندیشی قرار گرفته است. عرصۀ هنر معاصر نیز در دهه‌های اخیر شاهد تحول و تقویت کنش‌های اجرایی و خلق آثار با محوریت انسانی بوده است. در زمان معاصر تغییرات بنیادینی در معنای انسان در دورۀ معاصر بروز کرده است و روش‌های جدید هنری باورهای انسانی را به چالش می‌کشد. از منظر ژان بودریار با سیطرۀ نشانه‌ها امر واقع به‌طور جدی محو شده است و مرجع حقیقت وجود خارجی ندارد. هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ بازتعریف معنای انسان در آثار جیسون تیلور مجسمه‌ساز بریتانیایی با رویکرد  انسان‌شناختی بودریار در دورۀ پسامدرنیته است. در آثار او انسان به صورت شی‌واره‌ای تکثرگرا، قالب‌گیری شده از واقعیت و پنهان در زیر آب خلق شده است که با نظریات بودریار قابل تطبیق است. مفروض پژوهش حاضر تحول معنای انسان و جایگاه آن در پیوند با تغییر صورت بندی اجتماعی  انسان در دورۀ معاصر با تأکید بر نظریات بودریار است. محتوای پژوهش حاضر کیفی بوده و بر اساس روش‌‌شناسی توصیفی – تحلیلی و شیوه گردآوری کتابخانه‌ای صورت گرفته است. نتایج یافته‌ها حاکی از آن است که حضور انسان در آثار تیلور با نشانه‌های واقعی بازتولید شده و در جهانی که وجود ندارد، قرار داده شده است. در آثار او انسان با نشانه‌هایی مانند روزمرگی، شی‌وارگی با بدن، کثرت‌گرایی است به صورت مجسمه‌هایی در زیر آب در دنیایی وارونه  تکثیر شده است. بودریار هنر را موضوعی پنهانی می‌بیند که مجسمه‌های تیلور انسان‌هایی هستند که در اعماق آب‌ها پنهان شده‌اند. او انسان را در تکثیر تهی می‌داند که این تهی بودن در صورت و زندگی منجمد شده انسان‌های تیلور به خوبی دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redefining Man in Jason Taylor's Statues by Postmodernist Approach of Jean Baudrillard

نویسنده [English]

  • Elaheh Panjehbashi
Assistant Professor, Art Faculty, Al-Zahra University, Tehran. Iran
چکیده [English]

In contemporary times human beings have been at the center of all affairs and are among the subjects which have been largely studied and rethought. Contemporary art has also witnessed the evolution and enhancement of human-centered works of action and creation in recent decades. In modern times, radical changes in human meaning have occurred in the contemporary era, and new artistic methods have challenged human beliefs. From the point of view of Jean Baudrillard (1929- 2007), the realm of the signs has vanished seriously and there is no external reference to the truth. The purpose of the present study is to study the redefinition of human meaning in the works of British sculptor Jason Taylor with the anthropological approach of Baudrillard in the postmodern period. In his works Man is created as a pluralistic object-oriented, reality-shaped and hidden underwater model that is consistent with Baudrillard's theories. The hypothesis of the present study is the evolution of human meaning and its place in relation to the change of human social form in the contemporary era with emphasis on Baudrillard's theories. The content of this research is qualitative and is based on descriptive-analytical methodology and library collection method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • Baudrillard
  • Taylor
  • Statue
  • Contemporary
  • Postmodern