نویسنده = ����������������� ����������
انسان شناسی اعیان‌سازی در محلۀ فیض‌آبادِ کرمانشاه

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 229-250

10.22059/ijar.2022.320234.459661

سیاوش قلی پور؛ روناک رستمپور؛ عفت ابراهیمی


سازمان‌دهی فضایی شهر کرمانشاه در دوره پهلوی اول

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 51-71

سیاوش قلی پور