کلیدواژه‌ها = زندگی روزمره
تعداد مقالات: 5
1. مطالعۀ انسان‌شناختی عملکرد مسجد در زندگی روزمرۀ زنان سالمند در شهر تهران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-134

مریم حسین یزدی؛ ابراهیم فیاض


2. پدیدارشناسی زندگی روزمره با تأکید بر حوزه خصوصی در شهر دزفول

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-116

نسیم خواجه زاده


3. مترو و زندگی روزمره (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-116

ستار پروین؛ عبدالحسین کلانتری؛ علی‌رضا مرادی


5. هویت و زندگی روزمره دختران در فضاهای عمومی شهر مطالعه دختران دانشجوی رفسنجان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 68-51

امیلیا نرسیسیانس؛ یاسمن اوحدی