نویسنده = ابراهیم فیاض
تعداد مقالات: 3
1. مطالعۀ انسان‌شناختی عملکرد مسجد در زندگی روزمرۀ زنان سالمند در شهر تهران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-134

مریم حسین یزدی؛ ابراهیم فیاض


2. بررسی هویت زن ایرانی – مسلمان از خلال مفاهیم جنسیت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 93-106

ابراهیم فیاض؛ فاطمه خضری


3. یاللی: حرکت و معنا در یک رقص آذربایجانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 9-33

ابراهیم فیاض؛ اصغر ایزدی جیران