نویسنده = ���������� ��������������
مطالعه انسان شناختی تاثیرات پروژه های سدسازی بر جوامع محلی در استان ایلام

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 151-179

10.22059/ijar.2022.336891.459726

منصور منصوری مقدم؛ ابراهیم فیاض؛ روح‌الله نصرتی؛ زهره انواری


بررسی هویت زن ایرانی – مسلمان از خلال مفاهیم جنسیت

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 93-106

10.22059/ijar.2015.58752

ابراهیم فیاض؛ فاطمه خضری


یاللی: حرکت و معنا در یک رقص آذربایجانی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 9-33

ابراهیم فیاض؛ اصغر ایزدی جیران