نویسنده = ������������������� ���������� ����������