کلیدواژه‌ها = قاجار
بررسی سیر ازدواج سنتی ایرانی با معرفی نسخه نقاشی ایرانی دوره قاجار درحراج بونامز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22059/ijar.2022.338708.459737

الهه پنجه باشی


معماری و فرهنگ در خانه‌های اعیانی تهران در دوره قاجار

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 50-29

10.22059/ijar.2013.50672

حسین سلطانزاده؛ هما ایرانی بهبهانی؛ مریم ارمغان