دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، مهر 1395، صفحه 7-1171