دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، پایگاه‌های نمایه‌کننده، بهار و تابستان 1398