نویسنده = ������������ �����������������
مطالعه انسان شناختی تاثیرات پروژه های سدسازی بر جوامع محلی در استان ایلام

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 151-179

10.22059/ijar.2022.336891.459726

منصور منصوری مقدم؛ ابراهیم فیاض؛ روح‌الله نصرتی؛ زهره انواری


مردم‌ نگاری سیاسی احزاب سیاسی ایران: بررسی موردی احزاب سیاسی شهرستان فسا

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 105-134

10.22059/ijar.2021.322609.459668

محمد صادق شادمانی؛ روح‌الله نصرتی؛ امیرعلی امیری