کلیدواژه‌ها = هویت
تعداد مقالات: 6
1. صابئین مندائی و دنیای در حال تغییرشان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-49

مهرداد عربستانی


2. مطالعه انسان‌شناختی نحوۀ بازنمایی دیگربودگی و تمایز اجتماعی در شهر سنندج

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-30

روح اله نصرتی؛ شادمان اردلان‌راد


4. انسان‌شناسی قومی ـ زبانی مهاجرین هزاره در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 144-123

حسین میرزایی


5. هویت مکانمند و بی‌هویتی در فضای شهری: مطالعه موردی دو مجتمع مسکونی در شهر تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 44-7

ناصر فکوهی؛ مریم حسین یزدی


6. هویت و زندگی روزمره دختران در فضاهای عمومی شهر مطالعه دختران دانشجوی رفسنجان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 68-51

امیلیا نرسیسیانس؛ یاسمن اوحدی