کلیدواژه‌ها = فرهنگ
سه الگوی رفتاری خوراک ایرانیان

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 257-278

10.22059/ijar.2021.297565.459589

یعقوب خزائی


مطالعه فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری تهران

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 227-250

10.22059/ijar.2015.59085

ملیحه شیانی؛ محمد علی محمدی


رقص، فرهنگ و مذهب؛ نگاهی انسان‌شناختی به رقص‌های سنتی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 87-69

10.22059/ijar.2013.50667

علی‌رضا خدامی؛ جبار رحمانی؛ عالمه شریفی