کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 8
2. مطالعه فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 227-250

ملیحه شیانی؛ محمد علی محمدی


3. هویت و زندگی روزمره دختران در فضاهای عمومی شهر مطالعه دختران دانشجوی رفسنجان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 68-51

امیلیا نرسیسیانس؛ یاسمن اوحدی


4. بررسی انسان‌شناختی مفهوم زیبایی صورت؛ مطالعه موردی جوانان 30-20 ساله منطقه 15 تهران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 125-109

اصغر عسکری خانقاه؛ طاهره مهربد


6. رقص، فرهنگ و مذهب؛ نگاهی انسان‌شناختی به رقص‌های سنتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 87-69

علی‌رضا خدامی؛ جبار رحمانی؛ عالمه شریفی


8. کلیفورد گیرتز، از پوزیتیویسم تا انسان‌شناسی تفسیری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 84-61

احمد نادری