دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پایگاه‌های نمایه‌کننده، آبان 1399، صفحه 9-308 

شماره‌های پیشین نشریه

پایگاه‌های نمایه‌کننده آبان 1399، صفحه 9-308 پایگاه‌های نمایه‌کننده شهریور 1399، صفحه 7-314