دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، پایگاه‌های نمایه‌کننده، بهمن 1400 
پردازش و درک پارادایمی از انسان ممسنی

صفحه 189-225

10.22059/ijar.2022.338375.459735

محمدرضا حافظ نیا؛ وحید صادقی؛ سید محمد حسین حسینی