دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مهر 1394 (دوره 5، شماره 2 نشریه پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران با محوریت «انسان‌شناسی شهر تهران» و با همکاری و پشتیبانی مرکز مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به چاپ رسیده است.) 
مترو و زندگی روزمره (مطالعه موردی شهر تهران)

صفحه 99-116

10.22059/ijar.2015.59021

ستار پروین؛ عبدالحسین کلانتری؛ علی‌رضا مرادی


شماره‌های پیشین نشریه

دوره 5، شماره 2 نشریه پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران با محوریت «انسان‌شناسی شهر تهران» و با همکاری و پشتیبانی مرکز مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به چاپ رسیده است.