تعداد مقالات: 135
126. محله‌های فرودست شهری و حق به شهر مورد پژوهی محله خاک سفید شهر تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 163-182

مهرداد جواهری‌پور


128. بررسی پوشاک زنان و مرد در چند نگاره مانوی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 183-200

گلشن اسماعیل‌پور


129. سفره‌های نذری در تهران: عاملیت زنانه در جماعت آیینی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 183-200

جبار رحمانی؛ یاسمن فرحزادی


130. ویژگی‌ها و کارکردهای انجمن‌های زادگاهی شهر تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 201-225

ولی اله رستمعلی زاده


131. مطالعه فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 227-250

ملیحه شیانی؛ محمد علی محمدی


132. توسعۀ مشارکتی محلۀ فرحزاد تهران به عنوان تفرجگاه و مقصد گردشگری: بستر و موانع

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 251-266

پویا علاءالدینی؛ آمنه میرزایی


135. باستان‌شناسی نظام صنعتی؛ رویکردی در تبیین تأثیر متقابل انسان و صنعت در شهر مطالعه موردی کارخانه سیمان ری در شهر تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 313-330

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ اشکان پوریان اولی؛ محمد مرتضایی