تعداد مقالات: 138
101. بادهای کافر و دهل سه سر در خلیج فارس؛ مراسم آیینی درمانی زار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 140-117

منیژه مقصودی


102. نگاره‌های زندگی ایلات ارسباران در مفروشی به نام وَرنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 166-149

مینو امیرقاسمی؛ فتانه حاجیلو


103. بازنگری ورود آریایی‌ها به فلات ایران در پرتو آگاهی‌های جدید ژنتیکی (گورستان گوهرتپه، بهشهر)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-143

حامد وحدتی‌ نسب؛ زهره انواری؛ محمد قمری فتیده؛ امیرسامان شیخ الاسلامی؛ محمدتقی اکبری؛ نغمه لسانی


104. بررسی تطبیقی فرهنگ شمال و جنوب استان کرمان: مطالعه موردی فرهنگ زبانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-133

امیلیا نرسیسیانس؛ ساجده میراحمدی پور؛ پویا شهریاری راد


105. گذشته به مثابه کالای مصرفی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-139

لیلا پاپلی یزدی؛ آرمان مسعودی


106. فمینیسم و چالش‌های تاریخی در جریان‌های فکری انسان‌شناختی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 125-145

لادن رهبری؛ نادر رزاقی؛ حیدر جانعلی‌زاده


107. انسان نئاندرتال: مرگ و مرگ‌آگاهی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 131-149

سمن دریاب؛ حامد وحدتی‌ نسب


108. نقش قوچ در آیین‌های وابسته به ایزدبانوی بزرگ در لرستان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 135-151

بهار مختاریان؛ سجاد شکری


109. زنان افغان مهاجر و چالش‌های بازگشت به وطن (مطالعه موردی: زنان مهاجر افغان ساکن شهر مشهد)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-155

فرزانه سجادپور؛ ابراهیم جمالی سوسفی


112. زیست مجردانه در تهران مطالعه‌ای به روش نظریه مبنایی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-162

سید حسن حسینی؛ مارال لطیفی


113. فرآیند فرهنگ‌پذیری در موسیقی کُجور

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 143-159

جعفر آقابرارنیاگودرزی؛ مریم قرسو


114. انسان‌شناسی قومی ـ زبانی مهاجرین هزاره در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 144-123

حسین میرزایی


115. بدن و مادیت بیماری: باستان‌شناسی یک تجربۀ نامکشوف

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-165

سید حسن موسوی؛ علی آریافر


116. مطالعه ریشه‌های فرهنگی و روان‌شناختی آیین زار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 146-127

سعید زاویه؛ مهدی اصل‌مرز


118. بازتاب نمادین ایزد مهر بر ظروف مدالیون ساسانی (با تکیه بر اسطوره گیاه زاینده)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 163-183

سید مهدی موسوی کوهپر؛ حمیده یسن‌زاده


119. ریخت‌شناسی و تحلیل اسطوره‌ای قصه عامیانه دختر و درخت کنار

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 187-167

کتایون نمیرانیان؛ آزاده وطن‌پور


120. انسان‌شناسی زیستی در قرن بیست و یکم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 135-153

زهره انواری


121. باستان‌شناسی جنایی رویکردی انسان‌شناختی در بازیابی و بازشناسی مواد مجرمانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 145-162

سید حسن موسوی؛ عابد تقوی


122. زیستگاه‌های کوچ‌نشینی کهگیلویه در دوران اسلامی (مطالعه موردی محوطه دلی یاسیر)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 157-177

حسین سپیدنامه؛ احمد صالحی کاخکی


125. واحد مشاهده در تحقیقات کیفی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 162-145

سید بیوک محمدی