تعداد مقالات: 138
27. بازشناسی مفهوم ارزش در حفاظت منظر فرهنگی اورامان تخت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-50

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی؛ پیروز حناچی؛ لاله رمضانی؛ مهدیار نظام


28. خاطرۀ میرزا؛ میرزا کوچک‌خانِ جنگلی در حافظۀ جمعی گیلانیان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-51

سولماز آوریده؛ حمید عباداللهی چنذانق؛ حسین آقاجانی مرساء؛ محمدصادق فربد


29. صابئین مندائی و دنیای در حال تغییرشان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-49

مهرداد عربستانی


30. سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران: ارزیابی وضعیت بندرعباس، کرمانشاه و زاهدان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 35-59

پویا علاءالدینی؛ اووِه دایشمَن؛ هلن شهریاری


31. چشیدن مناسک: مردم نگاری حسی غذای نذری در تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-25

اصغر ایزدی جیران


32. معماری و فرهنگ در خانه‌های اعیانی تهران در دوره قاجار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 50-29

حسین سلطانزاده؛ هما ایرانی بهبهانی؛ مریم ارمغان


34. مناسک امانت: آشوب مرگ و آرامش سفر در کشکسرای مرند

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-39

محمدباقر علی‌زاده اقدم؛ اصغر ایزدی جیران


36. معنای اجتماعی پول از دیدگاه زنان متأهل شهر کرج

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-67

شایسته مدنی لواسانی؛ منصور وثوقی


37. نظام روابط اجتماعی و فرهنگ کار در بین مکانیکی‌های همدان: مطالعه موردی خیابان چَپَرخانه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-70

اسداله اسداله نقدی؛ علی‌رضا طاهری‌نیا


39. تحلیل انسان‌شناختی ورزش زنان: مطالعه‌ای بر فعالیت‌های ورزشی در پارک‌های بانوان تهران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-68

احمد نادری؛ مهدی شهبازی؛ الهام اکبری


40. معناسازی برای خانه؛ زندگی روزمره تهران در فیلم‌های سینمایی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-73

مریم ارمغان


41. سازمان‌دهی فضایی شهر کرمانشاه در دوره پهلوی اول

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-71

سیاوش قلی پور


42. نانسی شپرهیوز و موقعیت بدن در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-70

منیژه مقصودی؛ سید محمد چاووشی


43. بازتاب تحول گفتمان جنسیتی دورۀ قاجار بر نظام‌های فعالیتی و فضایی خانه‌های اعیانی (مطالعۀ موردی: خانه‌های اعیانی قزوین)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 51-73

مهدخت کیائی؛ حسین سلطان زاده؛ مریم ارمغان؛ علی اکبر حیدری


49. انسان‌شناسی ورزش؛ گذار از رویکرد آسیب‌شناسانه علوم اجتماعی ایران به رویکرد فرهنگی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 68-53

سید مهدی آقاپور؛ ابراهیم خدایی


50. هویت و زندگی روزمره دختران در فضاهای عمومی شهر مطالعه دختران دانشجوی رفسنجان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 68-51

امیلیا نرسیسیانس؛ یاسمن اوحدی